Tom Indkøbskurv

Salgsbetingelser

Forsiden / Salgsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR [CREDOCOM A/S /CREDOCOM HOSTING ApS]

OMFANG 1.

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af [Credocom A/S (CVR-nr. 29 39 19 63) / 1.1Credocom Hosting ApS (CVR-nr. 34 73 27 36)] (herefter "Credocom"). Enhver køber af produkter og / eller ydelser (herefter samlet "Ydelse", "Ydelser" eller "Ydelsen") fra Credocom er i disse Salgs- og Leveringsbetingelser kaldet "Kunden". Uanset hvad der måtte være anført andet sted, herunder i dokumenter udarbejdet af Kunden, Kundens standardbetingelser eller Kundens ordrer, skal disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser have forrang medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet.

Punkterne 1 til 17 gælder for alle Ydelser. For alle Ydelser hvori der indgår andet end hardware og standard software gælder punkterne 1 til 1.224.

YDELSER 2.

Credocom skal levere de specificerede Ydelser, jf. særskilt aftale herom (herefter "aftalen"). Credocom skal være berettiget til at antage 2.1underleverandører til at udføre Credocoms Ydelser under aftalen. Ved levering af hard- og / eller software forestår Credocom kun installation m.v., såfremt dette udtrykkeligt er aftalt.

LEVERING 3.

Medmindre andet er aftalt sker levering ex works (Incoterms 2010) fra Credocoms eller Credocoms leverandørs adresse. Credocom kan opfylde 3.1enhver leveringsforpligtelse ved at give Kunden adgang til at downloade Ydelser via Internettet.

Ethvert leveringstidspunkt angivet af Credocom er et cirka tidspunkt og derfor ikke bindende for Credocom medmindre et fast leveringstidspunkt for 3.2Ydelsen eller en del heraf er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

VEDERLAG OG UDLÆG M.V. 4.

Alle priser er eksklusive moms og andre afgifter og alle priser er angivet i DKK medmindre andet er aftalt. 4.1

I tillæg til aftalte priser er Credocom berettiget til at få betaling for alle omkostninger i forbindelse med levering af Ydelserne, herunder omkostninger 4.2i forbindelse med transport, indkvartering og bespisning.

Credocom er berettiget til at fakturere Ydelser forud. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt. Hardware og 4.3software faktureres altid særskilt ved levering, uanset om Credocom eller andre efterfølgende skal installere, opsætte eller på anden måde Instruere Kunden om løsningen. Ved for sen betaling fra Kunden påløber der morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned indtil betalingen er modtaget af Credocom samt rykkergebyrer, ligesom Credocom er berettiget til at indstille levering af enhver Ydelse til Kunden, indtil fuld betaling er sket. Kunden er forpligtet til at foretage effektiv betaling og kan således ikke modregne med noget krav mod Credocom, der ikke er anerkendt af Credocom.

REKLAMATIONER 5.

Kundens kvittering for modtagelsen af en fysisk levering er samtidig en bekræftelse på, at Kunden har foretaget optælling af det leverede og har 5.1modtaget det angivne antal styk. Kunden skal uden ugrundet ophold og senest en uge efter levering gennemgå det leverede for enhver mangel.

Såfremt Kunden er af den opfattelse, at det leverede er mangelfuldt skal Kunden give skriftlig meddelelse til Credocom herom uden ugrundet ophold. 5.2Denne meddelelse skal indeholde en specifikation af de påståede mangler og konsekvenserne for Kunden af de påståede mangler. Hvis reklamationen ikke er rettidig mister Kunden enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende overfor det leverede.

Enhver reklamation over mangler af enhver art skal gives senest 3 måneder efter levering. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes mister Kunden 5.3ligeledes enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende overfor det leverede.

Credocoms ansvar for fejl og mangler skal i enhver situation være begrænset til – efter Credocoms valg – omlevering, afhjælpning, eller 5.4forholdsmæssigt afslag. Kunden skal ikke have nogen anden misligholdelsesbeføjelse, og skal således blandt andet ikke have ret til erstatning for driftstab eller andre indirekte tab.

Credocom skal ikke være ansvarlig for opnåelsen af Kundens forventede resultater, medmindre Credocom skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig 5.5risikoen for at sådanne forventede resultater kan opnås.

TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNINGER M.V. 6.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger, og oplysninger om tekniske data, som eksempelvis volumen, belastningsevne, performance, oppetid, 6.1tilgængelighed, svartider og lignende i brochurer, Powerpointpræsentationer og lignende på Credocoms hjemmeside m.v. er kun vejledende. Credocoms oplysninger er kun bindende når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af Ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og den forventede funktionalitet, samt at Ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

FORTROLIGHED 7.

Credocom skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af Credocom om Kundens virksomhed. 7.1

Kunden skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af Kunden om Credocoms virksomhed. 7.2

Parternes fortrolighedsforpligtelser skal forblive i kraft også efter ophøret af den pågældende aftale. 7.3

BACK-UP 8.

Medmindre andet er skriftligt aftalt er Kunden ansvarlig for og forpligtet til af egen drift at foretage daglig back-up af samtlige systemer, som Ydelser 8.1fra Credocom berører, forud for enhver Ydelse fra Credocoms side, ligesom Kunden er forpligtet til at foretage yderligere back-up på anmodning fra Credocom. Credocom er uden ansvar for enhver skade, som Kunden måtte lide som følge af manglende back-up. 2

PERSONDATALOVEN 9.

Kunden skal sikre, at bestemmelserne i den danske persondatalov, inklusive bestemmelserne om sikkerhed, overholdes og Kunden kan ikke gøre 9.1Credocom ansvarlig herfor.

OPHÆVELSE 10.

Kunden er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt Credocom er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under aftalen. Misligholdelser, 10.1inklusive forsinkelser og mangler kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulterer i en væsentlig forsinkelse af den samlede aftale med mere end 20 (tyve) arbejdsdage og såfremt de forsinkede Ydelser ikke er blevet udført indenfor 40 (fyrre) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af mangler) en væsentlig mangel ikke er udbedret eller afhjulpet indenfor 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af andre misligholdelser) misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold og misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev.

Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til foregående afsnit skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af aftalen såfremt det 10.2indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen.

Vælger Kunden at ophæve aftalen, har ophævelsen alene virkning for fremtiden, således at Kunden fra Credocom modtager de resultater af Ydelsen, 10.3som foreligger på ophævelsestidspunktet, og således at Credocom har ret til vederlag og eventuelle udlæg frem til ophævelsestidspunktet. En ophævelse vil ikke berettige til ophævelse af andre aftaler mellem parterne.

BEGRÆNSET ANSVAR 11.

Under ingen omstændigheder kan Credocoms samlede akkumulerede erstatningsansvar overstige det laveste af følgende beløb: 1) den samlede 11.1betaling foretaget af Kunden til Credocom under aftalen eller 2) DKK 100.000. Dette beløb udgør det samlede akkumulerede erstatningsansvar som Credocom kan ifalde overfor Kunden (inklusive virksomheder, der er koncernforbundne eller associerede med Kunden) under alle aftalerne, uanset baggrunden for kravet og graden af Credocoms uagtsomhed. Under ingen omstændigheder er Credocom ansvarlig for noget indirekte tab eller nogen indirekte skade eller tab af data, herunder driftstab eller tabt avance, uanset baggrunden for kravet og graden af Credocoms uagtsomhed.

PRODUKTANSVAR 12.

Credocom er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. Credocom fraskriver sig ethvert 12.1andet produktansvar af enhver art.

Kunden skal uden ugrundet ophold give Credocom skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde 12.2produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og / eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå.

I det omfang Credocom måtte ifalde ansvar overfor tredjepart skal Kunden friholde Credocom i samme omfang som Credocoms ansvar er begrænset i 12.3henhold til dette punkt 12.

LICENSBETINGELSER 13.

Omfatter en Ydelse software og gælder der for denne software særlige licensvilkår / -betingelser, gælder disse forud for nærværende Salgs- og 13.1Leveringsbetingelser. Dette gælder uanset om licensvilkår / -betingelser stammer fra tredjemand eller Credocom.

MARKETING 14.

Credocom er berettiget til at anvende Kunden og Ydelsen om reference, herunder med en kort beskrivelse af Ydelsen. 14.1

FORCE MAJEURE M.V. 15.

Såfremt en af parterne – helt eller delvist – bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser under aftalen som følge af forhold, der ligger udenfor 15.1partens kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, myndigheders handlinger, undladelser eller reguleringer, retsafgørelser, brand, storm, ulykker, krig, borgerlige uroligheder, strejker og lockouts, sygdom, død, opsigelse af eller fra ansatte eller manglende muligheder for transport, skal den pågældende part, i det omfang parten er påvirket af en sådan årsag, være fritaget for at opfylde forpligtelsen så længe den pågældende årsag består.

Credocom tager forbehold for forkerte angivelser af pris, specifikationer, tilgængelighed mv. Fejl heri kan ikke gøres gældende overfor Credocom, 15.2ligesom Credocom forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, ar ændre på disse forhold.

EJENDOMSFORBEHOLD OG OVERDRAGELSE 16.

Ejendomsretten til enhver Ydelse forbliver hos Credocom indtil Kunden har erlagt den samlede betaling for Ydelsen, herunder eventuelle renter og 16.1gebyrer.

Kunden kan kun overdrage rettigheder og forpligtelser under en aftale med Credocom til tredjemand, såfremt Credocom giver sit skriftlige samtykke 16.2dertil.

LOVVALG OG VÆRNETING 17.

Enhver tvist mellem Credocom og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres med Københavns Byret som aftalt værneting. 17.13

Yderligere betingelser for levering af konsulentydelser, drift, hosting og andre Ydelser, der omfatter andet end hardware og standard software

KUNDENS BIDRAG 18.

Kunden skal levere det under aftalen specificerede bidrag. Kunden skal endvidere overholde andre forpligtelser under aftalen, herunder forpligtelser til 18.1at forberede, gennemføre og godkende eventuelle tests. Såfremt Kunden ikke leverer det under aftalen specificerede bidrag, eller ikke overholder andre forpligtelser på det aftalte tidspunkt, skal Kunden betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som Credocom måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom Credocom i denne situation er berettiget til at udskyde sin Ydelse.

Kunden skal desuden stille alle informationer og alle andre materialer som måtte være hensigtsmæssige for udførelsen af Ydelserne til rådighed for 18.2Credocom. Såfremt information og materiale ikke stilles til rådighed af Kunden på det aftalte tidspunkt skal Kunden betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som Credocom måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom Credocom i denne situation er berettiget til at udskyde sin Ydelse.

Kunden skal udpege en navngiven ansat, der er ansvarlig for kontakten til Credocom og som Credocom kan kontakte i forbindelse med ethvert 18.3spørgsmål i relation til aftalen. Den pågældende ansatte skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne.

Såfremt en løsning foreslået af Credocom inkluderer software eller andre produkter eller Ydelser som Credocom ikke har rettigheder til skal der for 18.4Kundens regning indgås separat aftale, eventuelt med Credocoms bistand, mellem Kunden og tredjepart.

Credocom er berettiget til at anvende faciliteter og medarbejdere hos Kunden i det omfang, Credocom finder dette nødvendigt for at levere de aftalte 18.5Ydelser, og Kunden er forpligtet til vederlagsfrit at stille disse til rådighed for Credocom.

Kunden er på Credocom' anmodning herom forpligtet til for egen regning at opdatere hard- og/eller software, hvis dette efter Credocom' opfattelse 18.6skønnes nødvendigt for, at Credocom kan opfylde sine forpligtelser.

Det er en forudsætning for levering, at der for Credocom er adgang til Kundens IT-system via Internettet, som sætter Credocom i stand til elektronisk 18.7opkobling til Kundens IT-system. Udgifterne til eventuel installation af hardware og software til opfyldelse af denne forudsætning afholdes af Kunden.

Kunden skal ved henvendelse til Credocom angive alle relevante oplysninger om Kundens IT-system. For at sikre bedst mulig service er Credocom 18.8efter eget skøn berettiget til at anmode om supplerende oplysninger fra Kunden.

LEVERING OG ACCEPT AF YDELSER 19.

Credocoms Ydelse skal betragtes som leveret af Credocom samtidig med at Credocom anvender tid på Ydelsen. 19.1

Såfremt det er aftalt at Kunden skal acceptere Ydelsen er Kunden forpligtet til at fremsende skriftlig bekræftelse af accept til Credocom snarest 19.2muligt. Kunden skal anses for at have accepteret Ydelsen på det tidligste af følgende tidspunkter: (a) Kundens skriftlige accept; (b) udløbet af en eventuel testperiode uden at specificerede væsentlige mangler mangler at blive afhjulpet; eller (c) Kundens første operationelle brug af Ydelsen eller nogen del deraf.

Forårsages Credocoms forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens ændring af konfiguration eller 19.3kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, eller udskiftning af Kundens ansvarlige nøglepersoner, udskydes Credocoms leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse med tillæg af det antal dage, der er nødvendige, indtil Credocom har de fornødne ressourcer til at fortsætte/gennemføre Ydelsen.

VEDERLAG OG UDLÆG 20.

Medmindre andet er skriftligt aftalt skal opgørelsen af Credocoms vederlag være baseret på medgået tid (inklusive enhver rejsetid) og Credocoms til 20.1enhver tid gældende timesatser. Credocoms normale arbejdstid er mandag til fredag 8.30 til 16.30, bortset fra helligdage, grundlovsdag, nytårsaftensdag samt juleaftensdag. For arbejde udenfor nævnte normal arbejdstid kan Credocom kræve dobbelt timesats.

Er der aftalt fast betaling for Credocoms Ydelser, og løber aftalen mere end ét år, er Credocom berettiget til at regulere vederlaget løbende i 20.2overensstemmelse med udviklingen fra aftalens ikrafttræden i lønindekset for den private sektor (Erhverv i alt) som opgjort af Danmarks Statistik.

Betaling for drift og hosting Ydelser sker kvartalsvis forud. 20.3

SOFTWARELICENSER 21.

Kunden er ansvarlig for, at Kunden har de fornødne licenser til den software, som Credocom servicerer, samt at Kunden er berettiget til at lade 21.1Credocom foretage denne servicering.

ÆNDRINGER I KUNDENS IT-SYSTEM 22.

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i Kundes IT-system, meddeler Kunden Credocom dette med en beskrivelse af ændringerne samt et 22.1varsel på mindst 30 dage inden ændringen ønskes iværksat. Credocom meddeler herefter Kunden hvilken effekt ændringen får på Credocoms vederlag. Såfremt Kunden foretager en ændring uden Credocoms skriftlige samtykke, er Credocom berettiget til at forhøje det opkrævede vederlag uden varsel og foretage andre ændringer i Ydelserne.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER 23.

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til resultaterne af Ydelsen. Credocom har alle andre rettigheder til resultaterne af Ydelsen. I intet tilfælde 23.1erhverver Kunden ret til værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af Ydelsen eller indgår i denne, idet rettighederne hertil forbliver hos Credocom/tredjemand. Credocom tager ejendomsforbehold for brugsretten til resultatet af Ydelsen, således at Kundens brugsret ophører, såfremt Kunden ikke foretager rettidig betaling af det samlede vederlag til Credocom under aftalen. 4

IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE OG OVERDRAGELSE 24.

Er intet andet skriftligt aftalt, træder en aftale i kraft ved parternes accept og løber, indtil den opsiges med 3 måneds varsel til en måneds udgang. For 24.1så vidt angår aftaler om hosting og drift kan disse dog tidligst opsiges til udløb 36 måneder efter aftalens ikrafttræden. Credocom er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til et selskab, der er helt eller delvist ejet af Credocom.

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser accepteres hermed (accept vil desuden kunne ske pr. e-mail, ved køb på webshop, m.v., hvor der særskilt er henvist til disse betingelser, og hvor Kunden ikke kan foretage bestilling uden at have lavet en accept).